دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

سامانه آنلاین پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه

با توجه به نیاز روز آزمایشگاه ها پاتوبیولوژی در دوران کرونا و عدم تماس فیزیکی بیماران با پرسنل آزمایشگاه و با یکدیگر سامانه آنلاین پذیرش و […]
0