Mikrotik Log Server

با ۱ دیدگاه

مقدمه: جهت ثبت خطاهای روترها و سرورها و همچنین ثبت و مانیتورینگ (URL Reporting یا ثبت سایت های بازدید شده توسط کاربران اینترنت و اکانتینگ) عملکرد کاربران در شبکه ها لاگ سرورها بکار می رود. طراحان الکترونیک و کامپیوتر ایران … بیشتر

 Back To Top